C. Gibbs (solo) Elfie & Ignaz- Hannover, Germany w/ Wilson Novitski